PROMETEIZM SOLIDARNOŚCIOWY

PROMETEIZM SOLIDARNOŚCIOWY

Polska, Solidarność, Świat

Michał Orzechowski

 

 

Rośnie presja Rosji na kraje wolne i demokratyczne, kwestią czasu są kolejne ataki na Ukrainę, agresja na Kraje Bałtyckie i Polskę, dlatego Polska musi zacząć budować jak najszerszą międzynarodową wspólnotę opartą o wspólne wartości – prawa człowieka takie jak życie, wolność i prawo do decydowania o swojej wspólnocie czyli demokracja.

30 stycznia 1982 przez prezydent USA Ronalda Reagana ustanowił Dniem Solidarności z Polską, w geście wsparcia dla ruchu Solidarności w Polsce będącej pod opresją stanu wojennego Gen. Jaruzelskiego. Dlaczego sam Prezydent Stanów Zjednoczonych zdobył się na tak ważny gest wobec Polski? Zrobił to z prostego powodu – czy nam się to podoba czy nie, obiektywnie rzecz biorąc Polska była i jest ważnym krajem w Europie i na świecie.

POLSKA – KRAJ GEOPOLITYCZNIE OSIOWY

Potwierdza to historia, ta dawna, jak i ta najnowsza, zarówno Polski jak i Europy oraz świata.
Obie wielkie wojny XX wieku – zarówno I jak i II Wojna Światowa – toczyły się na terenie Polski, a druga z nich nawet zaczęła się 1-go września 1939 atakiem na nasz kraj. Napoleon i Hitler idący na Moskwę, jak i Tuchaczewski i Stalin idący na Berlin musieli przechodzić przez terytorium Polski z tego prostego powodu że była to, i nadal jest, najprostsza i najłatwiejsza droga łącząca zachód i wschód Europy. Stąd mowa o jakiejkolwiek ‘winie’ Polaków i ich rzekomej ‘skłonności do heroizmu, pobrzękiwania szabelką i martyrologii’ jest niezrozumieniem elementarnego faktu, że w przeciwieństwie np. do Islandii nasz kraj leży na naturalnym szlaku przemarszu wojsk kolejnych europejskich potęg, co odbija się na naszej historii, i co zresztą wywierało przemożny wpływ także na historię naszych historycznych ‘towarzyszy podróży’ – Bałtów, Białorusinów, Ukraińców, Żydów, itp.

Tak istotna geopolitycznie rola Polski opisywana była także wielokrotnie przez politologów i historyków, jeśli wspomnieć tylko książkę ‘Plan Gry’ Zbigniewa Brzezińskiego, gdzie ukazano globalne zmagania pomiędzy USA a ZSRR jako m.in. walkę o kontrolę nad trzema rejonamigeopolitycznie osiowymi – Dalekim Wschodem z Japonią i obiema Koreami, Bliskim Wschodem z Pakistanem, Afganistanem i Iranem oraz Europą z Polską, Czechosłowacją i NRD, z czego najważniejszym obszarem zmagań miał być właśnie region europejski z Polską jako głównym polem i przedmiotem światowej geopolitycznej gry.

Także z powodu swojego położenia geograficznego dzisiejsze zmagania Ukrainy, a wcześniej Gruzji z agresją Rosji nie są wynikiem jakiejś ‘bohaterszczyzny’ czy ‘potrząsania szabelką’ Gruzinów i Ukraińców, tylko są skutkiem rosyjskiej neoimperialnej ekspansji na kierunkach geostrategicznych w kierunku Europy i Kaukazu a w dalszej perspektywie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu.

POLSKA IDEOMACHIA

Polska była i jest bardzo ważna także z innego powodu – umiejętności ideomachii czyli zdolności wytwarzania atrakcyjnych propozycji cywilizacyjno-politycznych: począwszy od I Rzeczpospolitej i samej idei RzeczyPospolitej – czyli republiki, tolerującej różne wyznania (‘Nie będę królem waszych sumień’), narody i języki, z elekcyjnym czyli wybieranym królem, Sejmem i sejmikami; poprzez II Rzeczpospolitą i jej Ideę Prometejską dającą wizję wolności, samostanowienia i niepodległości narodom byłego Cesarstwa Rosyjskiego; aż po ideę ‘Solidarności’ w latach 80-tych, będących inspiracją i nadzieją po dziś dzień dla narodów zniewolonych. Wielokrotnie jako dziennikarz i działacz praw człowieka spotykałem się z wypowiedziami działaczy i reprezentantów pro-demokratycznej opozycji krajów pozbawionych politycznych praw i wolności z wypowiedziami nawiązującymi do tamtych czasów i inspirującymi się polską ideą ‘Solidarności’, włącznie z osobą Dalai Lamy, duchowego przywódcy Tybetańczyków.

Dlatego właśnie Polska, której Wolny Świat pomagał w czasie komunistycznej okupacji, i która była, a często i nadal jest, inspiracją i przykładem dla wszystkich tych którzy walczą o wolność swoich krajów i narodów, ma moralny dług do spłacenia. Warto zacząć spłacać ten dług.

PROMETEIZM SOLIDARNOŚCIOWY

Warto rozpocząć debatę nad budową idei ‘Solidarności’ trzeciego tysiąclecia, swoistego Prometeizmu Solidarnościowego dla wszystkich państw i narodów, na budowie uniwersalnej wspólnoty praw i wolności człowieka, wspólnoty wartości opartych nie na oderwanych od rzeczywistości ideologiach i akademickich doktrynach, ale konkretnych wartościach takich jak ludzkie życie, wolności i solidarności.

Proponowany Prometeizm Solidarnościowy powinien budowany być na możliwie najszerszym możliwym wspólnym fundamencie, który obejmowałby kraje i narody o różnych kulturach i religiach, który to fundament, program minimum wspólnych ogólnoludzkich fundamentalnych wartości skodyfikowany – ale nie wdrożony do realizacji – został w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Zdefiniowanie istniejącej i podpisanej przez przeważającą większość rządów Deklaracji Praw Człowieka jako swoistego minimum programowego: wspólnych dla wszystkich ludzi i narodów fundamentalnych wartości, pozwoliłby na wyjście poza dzisiejsze ograniczające terminy używane w debacie publicznej, takie jak ‘wartości europejskie’ czy ‘zachodnie’, a także w dalszym rezultacie wytrąciłoby z reki argument używany m.in. przez satrapów w rodzaju Putina że ‘Zachód ma swoje wartości a my swoje’, co jest niczym innym jak usprawiedliwianiem opresji i zamordyzmu.

Przykładowo: uznanie za definicję systemu demokratycznego Artykułu 21 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ – ‘Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli’ – pozwoliłoby m.in. na jasne, jednoznaczne i czytelne rozdzielenie krajów demokratycznych od nie-demokratycznych, czyli autorytarnych i totalitarnych. Taka definicja słowa ‘demokracja’ usunęłoby raz na zawsze zarzutu jakoby ‘demokracja to coś zachodniego i europejskiego narzucanego przez Zachód’, gdyż zarówno prawo do wolności, jak i prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem – czyli do demokracji – nie są w żadnym wypadku ‘zachodnimi’ czy ‘europejskimi wartościami’, ale wartościami ogólnoludzkimi i ponadczasowymi, a wyrażająca je Powszechna Deklaracja Praw Człowieka jest dokumentem uniwersalnym, dobrowolnie podpisanym i ratyfikowanym przez przeważającą większość światowych rządów.

Umocowanie na fundamencie uniwersalnych praw człowieka dałoby Polsce szansę wyjścia z poza koncepcje ‘piastowskie’ czy nawet ‘jagiellońskie’, gdyż obie są dziś zbyt małe i ograniczone aby zbudować szeroki front przeciwko krajom niedemokratycznym, takim jak Rosja, Chiny i ich dzisiejsi sojusznicy, i pozwalałoby maksymalnie otwarcie na demokratyczną ‘koalicję chętnych’ na kraje demokratyczne, niedyskryminujące ich ze względu na obszar kulturowy, specyfikę cywilizacyjną czy położenie geograficzne ekskluzywnymi terminami w rodzaju ‘Europejski’, Zachodni’, etc.

Dlatego biorąc za podstawę i fundament te uniwersalne, ogólnoludzkie wartości Polska może zacząć budować wspólnotę państw wolnych i demokratycznych – wspólnotę która będzie także wspólnota otwartą i atrakcyjną, bo będącą stale i niezmiennie otwartą ofertą dla dysydentów i działaczy prodemokratycznych i prowolnościowych w krajach niewolnych i niedemokratycznych.

Polska ze swoją szczególną i unikalną w skali świata historią, w skład której wchodzą bycie pod opresją zarówno narodowo-socjalistyczną, jak i komunistyczną, może wnieść do koncepcji budowy takiej uniwersalnej, ogólnoświatowej wspólnoty oprócz Powszechnej Deklaracji ONZ jeszcze jeden ważny dodatkowy element – wynikający ze wspomnianej trudnej historii najnowszej sprzeciw wobec niedemokratycznych systemów i ideologii, takich jak faszyzm, komunizm i narodowy socjalizm, który jest precyzyjnie wyrażony w Artykule 13 Konstytucji RP – ‘Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu’.

Polska koncepcją Prometeizmu Solidarnościowego mogłaby zaproponować propozycję sposobu wyjścia poza wąskie egoizmy narodowe czy regionalne, by dać taki impuls światu jakim była dla ogólna, uniwersalna i ponadnarodowa idea Solidarności w latach 80-dziesiątych, czy też konkretne pomysły działania w rodzaju ‘Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej’ z 8 września 1981 uchwalona przez pierwszy Zjazd “Solidarności”, które to Posłanie odbiło się szerokim echem w całym obozie komunistycznym.

Tylko maksymalnie szeroka koalicja krajów i narodów oparta o jak najszerszy wspólny fundament jakim są życie i wolność oraz prawo do decydowania o sobie i swoim kraju może dać zarówno Polsce jak i wszystkim wolnym narodom szansę skutecznego powstrzymania agresji sił autorytarnych i totalitarnych, jaki w naszym regionie reprezentuje dzisiaj Rosja Putina.

Michał Orzechowski – dziennikarz, pisarz, działacz praw człowieka, inicjator powstania Parlamentarnego Zespołu na Rzecz Tybetu oraz debaty w Polskim Sejmie debaty nt praw człowieka w ChRL w kontekście Olimpiady w Pekinie 2008, autor książki ‘Wolny Tybet wolne Chiny’, współtwórca Komitetu WORLD SOLIDARITY   http://www.world-solidarity.org/ (link is external)    https://www.facebook.com/WorldSolidarityOrg(link is external)

.

Dzień Solidarności z Polską

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Solidarno%C5%9Bci_z_Polsk%C4%85(link is external)

.

Proclamation 4891 – Solidarity Day

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=42487(link is external)

.

Artykułu 21 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

‘Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.
– Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej w swym kraju.
Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w przeprowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie powszechności, równości i tajności, lub na innej równorzędnej procedurze, zapewniającej wolność wyborów.’

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php(link is external)

 

Konstytucja RP

Art. 13. ‘Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.’

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/michal-orzechowski/prometeizm-solidarnosciowy

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle – blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

Leave a comment

Your email address will not be published.

*